Fanci

最常在被窩裡幹的事 :憋尿 免治馬桶 是我不懂你的好 嗚嗚嗚 我太笨

M.K馬克杯

笨蛋吧你

Fanci

....對

M.K馬克杯

我憋到泌尿道感染

🖤真真

笑死

Fanci

扯 快去解放好嗎

Fanci

齁呦不要笑

嗯哼

遞上成人紙尿褲