E

地獄麻辣乾麵外加自己家做的辣椒

伊比呀呀

..................

E

伊比 怎樣🙄 溫柔 啊

伊比呀呀

沒怎樣啊!要找我吵架嗎^_^

E

吵啊 來啊啊啊啊

伊比呀呀

算了 我不會吵架⋯⋯

E

算了 我都讓女生的

感覺好辣😣😣😣