Stan

ARAM

萌萌

我比較喜歡玩NG...

Stan

我一個人的話都玩戰旗和aram NG要有伴才比較好玩QQ

萌萌

哈哈哈哈⋯我專打sup

Stan

我都會玩 補位比較多 有機會可以一起玩~

萌萌

不然現在玩

萌萌

我id小雨葵

Stan

加了哦

萌萌

好ㄛ

想要參與討論與互動嗎?

趕快下載 Goodnight 一起聊天交朋友!